“Tủ rượu” của người Việt và “tủ sách” của người Do Thái